НачалоИзпрати видеоПотребителиЛични данни

Регистрирайки се на сайта, вие се съгласявате, че:

  • Съгласявате се, че данните, които предоставяте в сайта са вашите лични данни. В тях няма да предоставяте адреси, телефони, email-и или интернет адреси. Всеки потребител може да съобщи на Администратора на сайта за наличието на такива материали, след което ще бъдат взети съответните мерки спрямо потребителя който ги е публикувал.

  • Съгласявате се, че при комуникациите си с други потребители на сайта, няма да използвате обидни и вулгарни реплики, както и реплики с открито заплашително, насилствено, расистско, сексуално съдържание. Всеки потребител може да съобщи на Администратора за подобни комуникации, след което следват наказателни мерки срещу потребителя, който ги използва.

  • Съгласявате се, че няма да изпращате или публикувате на сайта материали нарушаващи авторски права, търговски марки, интелектуална собственост на трета страна и законите на страната.

  • Съгласявате се, че няма да използвате сайта с рекламна или каквато и да е друга цел, различна от предназначението на сайта.

  • Администратора на сайта си запазва правото да налага наказателни мерки на потребители, позволили се да нарушават гореспоменатите условия. Тези мерки се състоят в предупреждение на потребителя и при повторно действие - изтриване от системата.

  • Данните, които предоставяте ще бъдат ползвани само за нуждите и целите на сайта. Те няма да бъдат предоставяни на трети страни под каквато и да е форма и за каквито и да е цели.
Copyright © 2003-2023 clip4e.com